Ansiopäivärahan ikäraja nousee 18 vuoteen elokuussa

14.7.2021

Työttömyysturvalakiin tehdyn muutoksen vuoksi ansiopäivärahaa voidaan 1.8.2021 alkaen maksaa vain 18 vuotta täyttäneille. Samasta lakimuutoksesta johtuen vuoden päästä, eli 1.8.2022 alkaen, alle 18-vuotias ei voi enää kerryttää työssäoloehtoa.

1.8.2021 alkaen työttömyysturvaetuutta ei myönnetä alle 18-vuotiaille työnhakijoille. Aikaisemmin ikäraja on ollut 17 vuotta. 

Oikeus työttömyysetuuteen voisi uuden säädöksen mukaan syntyä jo 17-vuotiaana silloin, jos oppivelvollisuus on täyttynyt ennen 18 vuoden ikää.

Alle 18-vuotiaalla voi olla oikeus ansiopäivärahaan, jos hän on:

  • kerryttänyt 26 viikon työssäoloehdon ennen 1.8.2022 ja
  • täyttänyt oppivelvollisuuden tai keskeyttänyt oppivelvollisuutensa suorittamisen oppivelvollisuuslaissa säädetyllä tavalla.

Muutoksen voimaantulo ei riipu siitä, sovelletaanko henkilöön uutta vai vanhaa oppivelvollisuutta koskevaa säädöstä. Vanhan säädöksen piiriin kuuluvat ovat kuitenkin täyttäneet oppivelvollisuuden 1.8.2021 mennessä.

Vain yli 18-vuotias voi kerryttää työssäoloehtoa


Työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuden ikäraja nousee 18 vuoteen 1.8.2022 alkaen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että 1.8.2022 alkaen alle 18-vuotias ei voi kerryttää työssäoloehtoa.

Työssäoloehtoa voi kerryttää vain ajalta, jolta on maksanut jäsenmaksut. Koska alle 18-vuotiaalla ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta, ei työssäoloehtoakaan voi silloin kerryttää.

Tämän vuoden heinäkuussa ansiopäivärahaa saavat 17-vuotiaat saavat päivärahaa myös 1.8.2021 jälkeen. Tämä johtuu siitä, että työssäoloehto on kertynyt ennen 1.8.2022 ja oppivelvollisuus on täyttynyt.